§ 1. Definicje

 • Pod pojęciem "Coinget" lub "Spółka" rozumie się firmę AMVIUS sp. z o.o.
 • "Dzień roboczy" oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 18:00 według czasu polskiego.
 • "Konsument" to osoba, która w myśl Dyrektywy [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady] spełnia kryteria konsumenckie.
 • "Konto" to funkcja dostępna w Serwisie, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu, w tym dokonywanie Transakcji zgodnie z Regulaminem. Aby uzyskać pełną funkcjonalność Konta, Użytkownik musi przejść pozytywnie Procedurę KYC, o której mowa w §6.
 • "Procedura KYC" to procedura identyfikacji Użytkownika przez CoinGet, która ma na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • "Regulamin" to niniejszy dokument.
 • "Serwis" to strona internetowa prowadzona przez Coinget, dostępna pod adresem coinget.pl, służąca głównie do sprzedaży i zakupu Waluty wirtualnej.
 • "Transakcja" to szereg czynności dokonywanych przez Użytkownika lub Coinget w celu sprzedaży lub zakupu Walut wirtualnych zgodnie z ustalonym kursem wymiany między Użytkownikiem a Spółką.
 • "Umowa z Użytkownikiem" to umowa zawarta między Użytkownikiem a Coinget na podstawie Regulaminu, w ramach której Coinget zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika przez czas realizacji tych Usług.
 • "Usługi dla Użytkownika" to usługi świadczone przez CoinGet na rzecz Użytkownika, polegające głównie na prowadzeniu Konta, a także na sprzedaży i wykupie Waluty wirtualnej.
 • "Użytkownik" - jednostka wykorzystująca Serwis, może to być osoba fizyczna, prawna lub organizacja.
 • "Kryptowaluta" - określona jako waluta wirtualna w regulaminie, bądź waluty wirtualne, za które można kupić lub sprzedać z wykorzystaniem Serwisu. CoinGet akceptuje wyliczone tutaj kryptowaluty. W przypadku zmiany kryptowaluty, która jest dopuszczalna przez Spółkę w rozliczeniach, CoinGet poinformuje Użytkownika co najmniej na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika. Zmiany w zakresie akceptowanej przez Serwis kryptowaluty nie stanowią zmiany Regulaminu zgodnie z §12.
 • "Waluta konwencjonalna" - fiatowa, fiducjarna waluta akceptowana przez CoinGet w ramach rozliczeń, wydana przez właściwy bank centralny lub inny uprawniony podmiot do emisji pieniądza, których lista znajduje się tutaj. Zmiany w zakresie akceptowanej przez Serwis Waluty konwencjonalnej nie stanowią zmiany Regulaminu zgodnie z §12.


 § 2. Dane kontaktowe i komunikacja

 1. Adres fizyczny: ul. Władysława Łokietka 5/2, 70-256 Szczecin, Poland
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Coinget komunikuje się z Użytkownikami w języku polskim lub angielskim w zależności od wyboru Użytkownika.
 4. Podstawowym sposobem komunikacji pomiędzy Coinget a Użytkownikami jest komunikacja elektroniczna za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.


 § 3. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Coinget.
 2. Coinget świadczy usługi dla Użytkowników w ramach Serwisu, takie jak usługi prowadzenia Konta i Usługi dla Użytkownika, zgodnie z Regulaminem.
 3. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Użytkownika.


 § 4. Korzystanie z Coinget

 1. Aby korzystać z usług Coinget, potrzebne jest urządzenie z przeglądarką internetową, która obsługuje JavaScript oraz pliki cookies, dostęp do internetu, aktywne konto e-mail oraz - w przypadku chęci kupna lub sprzedaży waluty wirtualnej - portfel do handlu walutą wirtualną, który będzie wykorzystywany do rozliczeń.
 2. Opłaty za dostęp do internetu ponosi użytkownik zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Coinget zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego, w tym zakazuje dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


 § 5. Rejestracja na Coinget

 1. Aby korzystać z funkcji Coinget, użytkownik musi zarejestrować się na Coinget i utworzyć odpowiednie konto.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez podanie informacji o użytkowniku zgodnie z wytycznymi dostępnymi na Coinget.
 3. Użytkownik, podając swoje dane na Coinget, potwierdza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Coinget wyśle na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji powiadomienie o otrzymaniu zgłoszenia rejestracyjnego wraz z linkiem aktywacyjnym.
 5. W przypadku braku aktywacji konta w ciągu 7 dni od wysłania powiadomienia, zgłoszenie rejestracyjne zostanie anulowane.
 6. Po potwierdzeniu woli rejestracji na Coinget przez użytkownika zostaje zawarta między nim a Coinget umowa o świadczenie usług na czas nieokreślony, na zasadach określonych w regulaminie.
 7. Prowadzenie konta dla konsumentów jest bezpłatne.


 § 6. Procedura weryfikacyjna

 1. Użytkownicy, którzy pomyślnie przeszli proces identyfikacji, czyli Know Your Customer (KYC), będą uprawnieni do dokonywania transakcji w Serwisie. Celem tej procedury jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Procedura ta jest niezależna od wymogów innych prawnie określonych podmiotów, którzy muszą identyfikować swoich klientów i gromadzić informacje potrzebne do prowadzenia interesów z nimi.
 2. Procedura KYC polega na zweryfikowaniu tożsamości Użytkownika poprzez przesłanie skanu dowodu tożsamości, zdjęcia twarzy z widocznym dowodem tożsamości oraz potwierdzenia adresu zamieszkania w postaci rachunku za media lub wyciągu z rachunku bankowego i sprawdzenie ich z danymi przypisanymi do Konta Użytkownika.
 3. Pełen dostęp do wszystkich funkcji Serwisu dla Użytkownika będzie możliwy dopiero po zweryfikowaniu przez Coinget danych Użytkownika zgodnie z procedurą opisaną w ust. 2.
 4. Coinget może wymagać od Użytkownika przekazania dodatkowych informacji lub złożenia oświadczeń (np. w zakresie beneficjenta rzeczywistego) oraz uzależnić korzystanie z Serwisu od ich dostarczenia, jeśli takie wymagania wynikają z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 § 7. Usługi dla Użytkowników

 1. W ramach swoich usług CoinGet:
  1. prowadzi Konto Użytkownika,
  2. umożliwia zakup Walut wirtualnych za Waluty konwencjonalne zgodnie ze zleceniami złożonymi przez Użytkownika,
  3. sprzedaje Waluty wirtualne Użytkownikowi,
  4. dostarcza usługę prowadzenia portfela Walut wirtualnych,
  5. informuje Użytkownika o dokonanych przez niego operacjach.
 2. Użytkownik może dokonywać Transakcji, czyli kupować i sprzedawać Waluty wirtualne w Serwisie CoinGet.
 3. Aby dokonać zakupu Walut wirtualnych, Użytkownik musi zarejestrować się w Serwisie zgodnie z wymogami opisanymi w §5 i przejść proces weryfikacji zgodnie z §6.


 § 8. Płatności i rozliczenia

 1. Użytkownicy mogą dokonywać płatności związanych z kupnem i sprzedażą Waluty wirtualnej w Serwisie wyłącznie za pomocą Waluty wirtualnej lub Waluty konwencjonalnej.
 2. Aby przeprowadzić Transakcję, Użytkownik musi złożyć ofertę kupna lub sprzedaży Waluty wirtualnej przy użyciu odpowiedniej funkcjonalności Serwisu Coinget i zaakceptować kurs wymiany przedstawiony przez Coinget.
 3. Oferta składana przez Użytkownika pozostaje ważna przez 30 minut.
 4. Momentem zawarcia umowy sprzedaży Waluty wirtualnej jest moment, w którym Coinget akceptuje ofertę Użytkownika. Spółka powiadamia o tym Użytkownika za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Serwisu lub adresu e-mail przypisanego do konta Użytkownika.
 5. Wartość pojedynczej transakcji nie może przekroczyć 20,000 PLN dla zweryfikowanych użytkowników zgodnie z §6.
 6. Wartość pojedynczej transakcji lub suma transakcji dokonywanych w ciągu 30 dni kalendarzowych nie może przekroczyć 1,000 EUR dla niezweryfikowanych użytkowników zgodnie z §6.
 7. Dostępne metody płatności są dostępne tutaj.
 8. Użytkownik chcący kupić Walutę wirtualną musi złożyć stosowną dyspozycję przy użyciu odpowiedniej funkcjonalności Serwisu oraz przelać odpowiednią ilość Waluty konwencjonalnej na rachunek płatniczy Coinget za pomocą opcji płatności podanych w ust. 6 powyżej. Coinget dokona przelewu kwoty ustalonej zgodnie z zaakceptowanym kursem wymiany na portfel Waluty wirtualnej wskazany przez Użytkownika.
 9. Użytkownik chcący sprzedać Walutę wirtualną musi złożyć stosowną dyspozycję przy użyciu odpowiedniej funkcjonalności Serwisu i dokonać przelewu właściwej ilości Waluty wirtualnej na wskazany portfel Waluty wirtualnej Coinget. Spółka dokona przelewu kwoty ustalonej zgodnie z zaakceptowanym kursem wymiany.
 10. Coinget udostępnia Użytkownikowi rachunki za dokonane transakcje w ramach Konta Użytkownika.
 11. Transakcje dokonywane poza dniem roboczym są rozliczane w najbliższym dniu roboczym.
 12. W przypadku zamówienia kupna lub sprzedaży Waluty cyfrowej zgodnie z ust. 11, moment złożenia zamówienia uważa się za początek najbliższego dnia roboczego.
 13. Każde zamówienie kupna lub sprzedaży Waluty cyfrowej przez Użytkownika w Serwisie w celu rozliczeń między stronami jest rozpatrywane i rozliczane osobno jako jeden niepodzielny pakiet.


 § 9. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu i umowy zawartej zgodnie z §3, drogą elektroniczną, na adres e-mail: [email protected].
 2. Coinget rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji.
 3. Konsument będący Użytkownikiem ma prawo skorzystania z pozasądowych metod dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
  1. Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej (dla Użytkowników z Polski);
  2. Miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów (dla Użytkowników z Polski);
  3. Innych właściwych organów pozasądowego rozstrzygania sporów dla danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  4. Platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/odr; - dodatkowe informacje na temat polubownego rozwiązywania sporów są dostępne, między innymi, na stronie internetowej: http://polubowne.uokik.gov.pl.


 § 10. Zastrzeżenia

 1. Coinget zauważa, że kryptowaluty nie są walutą, a każda transakcja z nimi wiąże się z ryzykiem utraty wartości pieniężnej. Przed dokonaniem transakcji z kryptowalutami użytkownik powinien dokładnie ocenić ryzyko transakcyjne i zapoznać się z oficjalnymi stanowiskami organów nadzoru i regulacji rynku, takimi jak Europejska Agencja Bankowa (EBA) czy właściwe organy krajowe, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Przy dokonywaniu zlecenia na kupno lub sprzedaż waluty wirtualnej za pośrednictwem serwisu, użytkownik powinien wziąć pod uwagę wszelkie związane z tym ryzyka, w szczególności ryzyko nagłej zmiany kursu (wyceny) waluty wirtualnej lub waluty tradycyjnej oraz ryzyko braku nadzoru nad walutami wirtualnymi przez organy administracji publicznej, a także szczególne ryzyka związane z funkcjonowaniem niezależnych od Coinget giełd walut wirtualnych, w tym ryzyko utraty wypłacalności takich giełd.
 3. Działalność Coinget w odniesieniu do oferowanych usług nie stanowi usługi płatniczej, jak to jest definiowane w Dyrektywie PSD2, tj. Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego ani też usługi doradztwa inwestycyjnego czy działalności inwestycyjnej (w rozumieniu Dyrektywy MIFID II, tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/EU z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE), ani też żadnej innej działalności regulowanej zgodnie z przepisami krajowymi lub unijnymi.
 4. Wobec użytkowników, którzy nie są konsumentami, Coinget nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a jeśli ograniczenie to jest niezgodne z przepisami prawa, odpowiedzialność ta jest ograniczona do maksymalnego zakresu dopuszczalnego przez prawo.
 5. W przypadku Użytkowników, którzy są Konsumentami, strony ponoszą odpowiedzialność wobec siebie na ogólnych zasadach, chyba że narusza to bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwego dla danego Konsumenta (bez stanowienia niedozwolonych postanowień umownych). Odpowiedzialność stron względem siebie jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia pobranego przez Coinget od danego Użytkownika za świadczenie usług.
 6. Coinget, w ramach swojej działalności, w tym w ramach Serwisu, nie udziela porad doradczych, w szczególności dotyczących doradztwa inwestycyjnego.
 7. Coinget nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich, na które Spółka nie ma wpływu, zwłaszcza za próby oszustw czy wyłudzeń, a także za wprowadzanie w błąd przez Użytkowników lub osoby trzecie, które pozostają poza wpływem Coinget.


 § 11. Dane osobowe

 1. CoinGet jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu.
 2. Celem przetwarzania danych Użytkowników jest przede wszystkim realizacja umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”), obowiązek prawny wynikający z rachunkowości oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie danych w tym przypadku oznacza, że umowa nie zostanie zawarta.
 4. Dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie istnieć obowiązek prawny ciążący na Coinget dotyczący przetwarzania danych Użytkownika;
  2. przestanie istnieć możliwość dochodzenia roszczeń przez Użytkownika lub Coinget wynikających z umowy lub Serwisu;
  3. Użytkownik może wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych opierało się na uzasadnionym interesie Coinget, zależnie od przypadku i czasu.
 5. Użytkownik ma prawo żądać:
  1. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przeniesienia swoich danych do innego administratora danych.
  Użytkownik ma również prawo:
  1. w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Coinget, jeśli przetwarzanie jest oparte na prawnie uzasadnionych interesach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a przyczyna sprzeciwu wynika ze szczególnej sytuacji Użytkownika.
 6. Dane Użytkownika będą przekazywane do następujących podmiotów zewnętrznych:
  1. hostingodawcy - w celu przechowywania danych na bezpiecznym serwerze;
  2. podmiot zapewniający system mailingowy i bazę danych - w celu skutecznej wysyłki wiadomości do Użytkowników;
  3. biuro rachunkowe oraz podmiot dostarczający oprogramowanie księgowe - w odniesieniu do danych Użytkownika w związku z dokonywaną przez niego sprzedażą.
 7. W związku z tym dane Użytkownika będą przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych Użytkownika, podmioty te uczestniczą w Tarczy Prywatności UE-USA, która gwarantuje odpowiednie zabezpieczenia prywatności.
 8. Aby skorzystać z praw związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych, Użytkownik powinien skontaktować się z Coinget.
 9. Jeśli Użytkownik uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej Coinget znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Coinget, w tym dotyczące celów przetwarzania oraz odbiorców danych.


 § 12. Ważność Umowy i jej modyfikacja

 1. Kontrakt między Użytkownikiem a Coinget zostaje zawarty na podstawie Regulaminu przez Serwis. Zakończenie umów również dokonuje się przez Serwis.
 2. Użytkownik może rozwiązać Umowę bez uzasadnienia w dowolnym momencie poprzez wybór odpowiedniej opcji w Serwisie lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy na adres e-mail określony w §2.
 3. W przypadku Użytkowników, którzy nie są Konsumentami, właściwym prawem dla kwestii dotyczących Regulaminu (w tym usług świadczonych) jest prawo polskie. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, zastosowanie znajduje prawo polskie, z wyjątkiem sytuacji, gdy wybór prawa polskiego wpłynąłby negatywnie na ochronę, którą bezwzględnie przewidują przepisy prawa kraju zamieszkania Konsumenta lub przepisy prawa europejskiego lub innego prawa właściwego dla Konsumenta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Oznacza to, że w szczególności stosuje się ochronę przewidzianą przez krajowe przepisy prawne, które przewidują szerszą ochronę niż niniejszy Regulamin lub prawo polskie.
 4. Jeśli którykolwiek z postanowień Regulaminu naruszałby prawa Konsumenta wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów prawa właściwych dla Konsumenta na podstawie Rozporządzenia Rzym I), które nie mogą być ograniczone lub wyłączone w stosunku do Konsumenta, to te postanowienia Regulaminu nie będą stosowane w stosunku do Konsumenta.
 5. Coinget ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie (w tym umowach na jego podstawie) tylko z ważnych przyczyn określonych w ust. 6, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach za pomocą wiadomości e-mail co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian.
 6. Dla istotnych powodów wprowadzenia lub zmiany Regulaminu lub umów, uważa się:
  1. Dostosowanie usług lub Serwisu do wymogów prawnych mających wpływ;
  2. Zmianę lub wprowadzenie nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym, wpływających na świadczenie usług;
  3. Poprawę funkcjonalności usług lub działań prowadzących do zwiększenia konkurencyjności usług;
  4. Zwiększenie bezpieczeństwa świadczonych usług;
  5. Otrzymanie rekomendacji, sugestii lub innych wniosków od organów administracji publicznej, szczególnie organów nadzoru rynków finansowych, takich jak EBA lub odpowiednie krajowe organy nadzoru finansowego;
  6. Zmiany w kosztach usług świadczonych przez zewnętrznych dostawców, kosztach utrzymania i obsłudze infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia usług.
 7. Brak sprzeciwu użytkownika wobec proponowanych zmian oznacza, że wyraża on na nie zgodę.
 8. Brak sprzeciwu użytkownika wobec proponowanych zmian oznacza, że wyraża on na nie zgodę.
 9. Brak sprzeciwu użytkownika wobec proponowanych zmian oznacza, że wyraża on na nie zgodę.
 10. W przypadku sporu pomiędzy Coinget a użytkownikiem nie będącym konsumentem, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby spółki. W przypadku sporu z konsumentem, zastosowanie mają ogólne przepisy dotyczące właściwości sądu.