Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi świadczone przez Serwis są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Złożenie reklamacji przez Użytkownika odbywa się za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Celem złożenia reklamacji Użytkownik powinien sporządzić ją na piśmie, opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz wysłać na adres siedziby Spółki określony w Regulaminie przesyłką rejestrowaną.

3. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane Użytkownika pozwalające na jego identyfikację, a także zwrotną komunikację z nim, dane dotyczące Usługi, której reklamacja dotyczy, wskazanie i precyzyjny opis nieprawidłowości, które są podstawą składanej reklamacji. Reklamację należy złożyć w języku polskim.

4. Czas na złożenie reklamacji wynosi maksymalnie 30 (trzydzieści) dni od daty wystąpienia nieprawidłowości stanowiącej podstawę składanej reklamacji. Przy ocenie kwestii zachowania terminu do wniesienia reklamacji decydujące znaczenie ma data stempla pocztowego znajdującego się na przesyłce zawierającej reklamację (data nadania przesyłki).

5. Serwis rozpatruje reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia reklamacji, wysyłając odpowiedź zwrotną na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji. Udzielenie odpowiedzi na reklamację następuje co do zasady za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba, że Użytkownik nie udzieli informacji pozwalających na zaadresowanie przesyłki. W takiej sytuacji udzielenie odpowiedzi na reklamację może odbyć się za pośrednictwem poczty e-mail, pod warunkiem, że Użytkownik wskazał swój adres e-mail. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera jakichkolwiek danych pozwalających na identyfikację osoby ją składającej lub danych koniecznych do udzielenia odpowiedzi zwrotnej w jakikolwiek sposób, reklamację uważa się za rozpatrzoną w sposób negatywny.

6. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach przedłużony. W takiej sytuacji Serwis powinien powiadomić o tym fakcie Użytkownika przed upływem 30 dni od daty doręczenia reklamacji. 


Poniżej przedstawiam wzór formularza odstąpienia od umowy, zgodny z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

AMVIUS sp. z o.o.

ul. Władysława Łokietka 5/2

70-256 Szczecin

Polska


Ja ..................................... (imię i nazwisko), ..................................... (adres zamieszkania), tel. ..................................... e-mail ....................................., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ..................................... (nazwa produktu), numer zamówienia: ....................................., data zawarcia umowy: ....................................., data otrzymania towaru: .....................................


Data: .....................................

 ..................................... (podpis)