§ 1. Ogólne zasady

1. Przedstawione poniżej zasady stanowią politykę prywatności (zwana dalej "Polityką Prywatności") Spółki AMVIUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej swoją siedzibę w Szczecinie, przy ulicy Władysława Łokietka 5/2, 70-256 Szczecin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Szczecina - Śródmieścia w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001023791, NIP: 8522692308, REGON: 52469023000000 (zwanej dalej "Spółką"), określającą szczegóły przechowywania i przetwarzania danych, w tym danych osobowych Użytkowników korzystających z usług Spółki.

2. Spółka (zwana dalej "Administrator danych") jest administratorem danych, o których mowa w ust. 1. Dane te są przechowywane na zabezpieczonych serwerach i są objęte ochroną zgodną z przepisami prawa oraz z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

3. Terminy użyte w Polityce Prywatności, pisane wielką literą, mają znaczenie określone w Regulaminie Serwisu.

4. Termin "RODO" odnosi się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Spółka zapewnia ochronę prywatności Użytkowników i dba o bezpieczeństwo przechowywanych danych, m.in. poprzez stosowanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

6 .Dane osobowe podawane przez Użytkowników w formularzach dostępnych w Serwisie są traktowane jako poufne i są niedostępne dla osób nieuprawnionych. Ich podanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Serwis.


 § 2. Administrator danych oraz kwestie związane z przetwarzaniem danych

1. Administratora danych można skontaktować się pod adresem ul. Władysława Łokietka 5/2, 70-256 Szczecin, numerem telefonu +48 792-227-861 lub adresem e-mail: [email protected]

2. Spółka przetwarza dane Użytkowników, takie jak: adres e-mail, numer telefonu, adres IP oraz w przypadku wykorzystania konkretnej usługi, także: imię, nazwisko, datę urodzenia, kraj urodzenia, PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości oraz adres zamieszkania.

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu: a) świadczenia usług przez Serwis, b) wypełnienia obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane, c) spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, d) rozpatrzenia reklamacji oraz roszczeń związanych z umową, e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, f) tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami, g) zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, h) wykorzystywania Cookies oraz i) zarządzania Serwisem i stronami internetowymi Administratora.

5. Administrator ma prawo do przetwarzania informacji zawartych w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzania ich kopii, na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

6. Administrator danych ma prawo przekazać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania), w szczególności w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub naruszenia prawa obowiązującego na terytorium RP – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Administratora danych i upoważnionych przez niego pracowników albo przez podmioty przetwarzające dane, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

8. Dane będą przechowywane do wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

9. W celu minimalizacji ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych, administrator wdraża różne zabezpieczenia, takie jak pseudonimizacja, szyfrowanie danych i kontrola dostępu.

10. Jeśli wystąpi naruszenie ochrony danych osobowych, administrator danych niezwłocznie powiadomi każdego użytkownika Serwisu, który podał swoje dane.


  § 3. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Ujawnienie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa oraz stanowi warunek niezbędny do zawarcia umowy i korzystania z Serwisu.

2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych,

b. przenoszenia swoich danych,

c. korygowania swoich danych,

d. sprostowania swoich danych,

e. usunięcia swoich danych w wyniku skutecznego wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 3,

f. ograniczenia przetwarzania swoich danych,

g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

h. złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

i. prawa do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Usunięcie danych osobowych nie jest możliwe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

a. do wykonania obowiązku wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,

b. do realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zwłaszcza wynikającego z przepisów prawa – w tym przede wszystkim ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

c. w celu prowadzenia postępowania lub wyjaśnienia okoliczności naruszenia przez Użytkownika Regulaminu,

d. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


§ 4. Ciasteczka (pliki cookies)

1. Nasza strona korzysta z ciasteczek. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki na komputerze użytkownika. Kiedy użytkownik ponownie odwiedza naszą stronę, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych tylko przez serwer, który je utworzył. Ciasteczka ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, aby usprawniać jej funkcjonowanie i zapewnić bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowanie informacji o użytkownikach dokonujemy przy pomocy narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na naszej stronie internetowej. Ciasteczka identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwiają odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy ciasteczka, aby zagwarantować najwyższy standard funkcjonowania i wygody w użytkowaniu naszej strony internetowej, a zebrane dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie przez nas w celu optymalizacji działań.

3. Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje ciasteczek:

a. „niezbędne” ciasteczka, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na naszej stronie, np. uwierzytelniające ciasteczka wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;

b. ciasteczka służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

c. „wydajnościowe” ciasteczka, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron naszej strony internetowej;

d. „funkcjonalne” ciasteczka, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

4. Użytkownik ma możliwość w dowolnej chwili wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Wskazówki dotyczące zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres e-mail, są zbierane tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraża na to zgodę, wypełniając odpowiedni formularz. Takie dane są przechowywane i wykorzystywane tylko w celu realizacji określonej funkcji.


§ 5. Powiadomienia i Komunikaty Nieplanowane

1. Powiadomienia to informacje przekazywane użytkownikowi za pomocą wiadomości e-mail dotyczące sposobu korzystania z Serwisu.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom, którzy wypełnili formularze dostępne w Serwisie i wyrazili zgodę na Politykę Prywatności.


§ 6. Zmiana Polityki Prywatności

1. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

2. Każdy użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania aktualnej Polityki Prywatności. O każdej zmianie w Polityce Prywatności Serwis poinformuje użytkowników na swojej stronie internetowej.