Spółka AMVIUS z siedzibą w Szczecinie, prowadząca portal CoinGet.pl, jest zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, instytucją obowiązaną. W związku z tym, Spółka wprowadziła wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zwana Procedurą AML. Celem Procedury jest zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które mogą wynikać ze świadczenia usług dla Klientów - osób fizycznych lub innych podmiotów zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku pytań dotyczących szczegółów Procedury AML oraz wątpliwości z nią związanych, prosimy o kontakt na adres Spółki: AMVIUS sp. z o.o., ul. Władysława Łokietka 5/2, 70-256 Szczecin, Polska.

Spółka wdrożyła Procedurę AML w celu zapewnienia zgodności prowadzonego przez nią Serwisu z aktualnymi europejskimi i polskimi przepisami prawymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dzięki temu, Spółka jest w stanie skutecznie eliminować Klientów, którzy korzystają z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Osobę piastującą kierownicze stanowisko w Spółce wyznaczono jako osobę odpowiedzialną za zapewnienie zgodności działania Serwisu z wdrożoną Procedurą AML.

Jednym z kluczowych aspektów wdrożenia Procedury AML w Serwisie jest ustalenie sposobu oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu dla Klientów, którzy nawiązali z Spółką stosunki handlowe, a także zarządzanie tym ryzykiem. Dla każdego Klienta korzystającego z usług Serwisu stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego, które odpowiadają przypisanej mu kategorii ryzyka. Serwis utrzymuje najwyższy poziom kontroli, aby zapewnić właściwe identyfikowanie ostatecznego beneficjenta środków pieniężnych i wykorzystuje zwiększone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku Klientów zwiększonego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Serwis zaimplementował system monitorowania transakcji Klientów przy użyciu narzędzi informatycznych, aby wyłapać działania Klientów, które mogą zwiększyć ryzyko wykorzystania Serwisu do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Każdy potencjalny przypadek podejrzanego zachowania jest natychmiast wykrywany, zaznaczany i przekazywany odpowiednim organom do zbadania.

Klienci, którzy nie spełniają wymagań bezpieczeństwa finansowego określonych przez Ustawę, nie mogą korzystać z usług Serwisu i ich stosunki gospodarcze z Serwisem zostają zakończone.

Zgodnie z Regulaminem, Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta oraz zamrożenia jego środków w celu przeprowadzenia wewnętrznego badania i wykluczenia ryzyka nadużycia lub prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W przypadku podejrzenia nielegalnych działań, Serwis ma również prawo do rozwiązania umowy.

Każdy Klient Serwisu jest zobowiązany do wyrażenia zgody na korzystanie z usług objętych Procedurą AML.

Zgodnie z Procedurą AML, wyznaczony pracownik w Serwisie ma obowiązek zawiadamiać odpowiednie organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa oraz raportować podejrzane transakcje do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. W takich przypadkach, Serwis udostępnia wszystkie przechowywane informacje, takie jak numery rachunków bankowych, numery transakcji, adresy IP, adresy portfeli walut wirtualnych, historia transakcji oraz wszelkie inne istotne dane.

Serwis zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Klienta w celu zweryfikowania jego tożsamości lub źródła pochodzenia wpłacanych środków pieniężnych.

Dane pozyskane od Klienta przez Serwis są przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia stosunków gospodarczych.

Pracownicy Serwisu odpowiedzialni za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, są szkoleni w tym zakresie, aby wykonywać swoje obowiązki w sposób właściwy.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferów środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/ 2006.